ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก #ทรงเสด็จเป็นประธานในพิธี เปิดอา
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เปิดอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
และวางศิลาฤกษ์ศาลา ๑๐๑ ปี สมเด็จพระญาณวชิโรดม
วัดผ่องพลอยวิริยาราม แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๐๐ น.
ชื่อบัญชี วัดผ่องพลอยวิริยาราม (เพื่อก่อสร้างศาลา ๑๐๑ ปี )
เลขบัญชี ๗๑๑ - ๑ -๓๔๓๒๐ - ๘
#จึงขอเรียนเชิญ เจริญพร ท่านสาธุชนร่วมรับเสร็จเเละร่วมพิธีโดยทั่วกัน
• ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
พระครูวิริยานุวัตร เจ้าอาวาส โทร. ๐๘๖-๕๖๕-๖๘๓๒
พระมหาวุฒิชัย เลขานุการ โทร. ๐๙๒-๑๘๖-๑๕๑๕
คุณกุลวดี ศิริภัทร์ โทร. ๐๙๕-๑๔๖-๕๖๕๔
คุณเดชา เดชนที โทร. ๐๘๑-๔๘๕-๐๑๔๕
คุณพัชรีรัตน์ พรรณทรัพย์ โทร. ๐๘๑-๘๐๙-๐๙๓๘
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 65