โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
229 วัดผ่องพลองวิริยาราม ซอยลาซาล46 ถนนสุขุมวิท105  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ 027486832
ฝ่ายบริหาร

พระครูวิริยานุวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระครูสังฆรักษ์โสรส ปิยสีโล
ที่ปรึกษาผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

พระครูสมุห์กฤษดากรณ์ มนฺตวีโร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

พระธีรภรณ์ ธีรญาโณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมัย ต้นเตย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประสิทธิ์ ศรีเพ็ชร
นายทะเบียน