โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
229 วัดผ่องพลองวิริยาราม ซอยลาซาล46 ถนนสุขุมวิท105  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ 027486832
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พระครูสังฆรักษ์สุกรรณ์ ธมฺมธโร
วิชาภาษาอังกฤษ/วิชานักธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พระมหาวุฒิชัย วุทฺธิชโย
วิชาบาลี/วิชานักธรรม

นายธนกฤต สุวรรณเทพ
วิชาภาษาอังกฤษ/วิชาบาลี/วิชานักธรรม

นายณรงค์ เฮ้าตุ่น
วิชาบาลี/วิชานักธรรม

นายประเวศ พลคุย
วิชาบาลี

นายภูริพัฒน์ คำราช
วิชาบาลี/วิชานักธรรม

นายวัน แย้มมาก
วิชาบาลี/วิชานักธรรม

พระมหาณัฐวุฒิ ฐิตวฒฺฑโน

พระมหาธีรภัทร ธีรภทฺโท