โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
229 วัดผ่องพลองวิริยาราม ซอยลาซาล46 ถนนสุขุมวิท105  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ 027486832
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

พระครูสมุห์กฤษดากรณ์ มนฺตวีโร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกมลศักดิ์ ภูมิพันธ์
วิชาคอมพิวเตอร์

นายอธิวัฒน์ พิลาทอน
วิชาคอมพิวเตอร์

พระนันทวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน