โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
229 วัดผ่องพลองวิริยาราม ซอยลาซาล46 ถนนสุขุมวิท105  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ 027486832
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ ศรีเพ็ชร
วิชาสุขศึกษา

พระทวีรักษ์ ชยรตโน