กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระครูสังฆรักษ์โสรส ปิยสีโล
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ดร.จิตรเสน เอื้อวงศ์ตระกูล
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พระมหาอัมพร วรปญฺโญ

พระดุสิต ปสํสิโต