โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
229 วัดผ่องพลองวิริยาราม ซอยลาซาล46 ถนนสุขุมวิท105  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ 027486832
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระครูสังฆรักษ์โสรส ปิยสีโล
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ดร.จิตรเสน เอื้อวงศ์ตระกูล
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พระมหาอัมพร วรปญฺโญ

พระดุสิต ปสํสิโต