โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
229 วัดผ่องพลองวิริยาราม ซอยลาซาล46 ถนนสุขุมวิท105  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ 027486832
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมัย ต้นเตย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนัยนา เอื้อพงษ์กิติกุล
วิชาชีววิทยา/วิชาแนะแนว