โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
229 วัดผ่องพลองวิริยาราม ซอยลาซาล46 ถนนสุขุมวิท105  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ 027486832
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมศักดิ์ โทสังคหะทิสากุล
วิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พระมหาหัตถพล กิตฺติพโล
วิชาคณิตศาสตร์