กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประเวศ พลคุย
วิชาภาษาไทย

นายณรงค์ เฮ้าตุ่น
วิชาภาษาไทย

นายภูริพัฒน์ คำราช
วิชาภาษาไทย