โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
229 วัดผ่องพลองวิริยาราม ซอยลาซาล46 ถนนสุขุมวิท105  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ 027486832
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประเวศ พลคุย
วิชาภาษาไทย

นายณรงค์ เฮ้าตุ่น
วิชาภาษาไทย

นายภูริพัฒน์ คำราช
วิชาภาษาไทย